NarkDeveloper online marketing consulting service » Products » Integrated » HRM ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคล

วันนี้เราพร้อมนำเสนอบริการ HRM ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคล ที่จะเป็นเครื่องมือบริหารจัดการคนในองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ฝ่าย HR ของคุณมีเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพ งานด้านการบริหารบุคคล ตั้งแต่การเฝ้นหาบุคคลเข้าทำงาน การบันทึกประวัติการทำงาน ไปจนถึงการขยายความสามารถ และการมอบสิทธิประโยชน์ ให้พนักงานของคุณแต่ละฝ่าย แต่ละคน

HRM ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคล (ระบบ HR)

หากคุณต้องการยกระดับการพัฒนางานด้านบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เราขอนำเสนอระบบ HR ที่จะเป็นเครื่องมือสำคุญในการเพิิ่มขีดความสามารถที่คุณกำลังมองหาอยู่ให้เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง

HRM ระบบบริหารจัดการบุคคล

HRM ระบบบริหารจัดการบุคคล

ก่อนจะแนะนำ feature ของระบบ HRM เราขอใช้ประโยตที่ทำให้ระบบบริการจัดการทรัพยากรบุคคลมีความจำเป็นสำหรับองค์กรที่ต้องการระบบที่รองรับการขยายตัวในอนาคต

ระบบ HR ไม่ใช่เพียงเป็นระบบที่เอาไว้บริหารงานบุคคล แต่เป็นระบบที่ทำให้เจ้าของกิจการได้รู้จักบุคคลในองค์กรมากขึ้น และการเปลี่ยนแปลงต่างๆในองค์กร จะเป็นการง่ายในการอธิบายให้ผู้ที่จะรับงานต่อได้เข้าใจภาพรวมขององค์กรได้ง่าย รวดเร็ว ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม


Human Resource

Human Resource


ระบบบริหารข้อมูลบุคคล

คุณสามารถจัดการข้อมูลบุคคลากรของคุณได้ด้วยคุณสมบัติเบื้องต้นนี้ ไมว่าจะเป็นเรื่องของ วันหยุด การขาดสามาสาย ข้อมูลพนักงานทั้งปัจจุบัน และในอดิตถูกรวมไว้ในที่เดียวกันPerformance Appraisal

Performance Appraisal


ระบบประเมิลประสิทธิภาพ

ช่วยให้คุณสร้างระบบสำหรับวัดประสิทธิภาพการทำงาน ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้กับพันกงานแต่ละแผนก เก็บประวัติการทำงาน บริหารจัดการแนวทางในการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ ทั้งเรื่องการสั่งไป training การได้รับใบรับรองต่างๆ ถูกจัดอยู่ในส่วนจัดการนี้แล้วEmployee self-service

Employee self-service


พนักงานบริหารจัดการข้อมูลตนเองได้

รองรับการจัดการข้อมูล การขอลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อนได้ด้วยตัวเอง หัวหน้าเพึยงแค่ดำเนินการอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ พร้องระบบแจ้งเตือนทางอีเมล์ และหน้ารายงานข้อมูลที่เข้าใจง่ายAnalytics

Analytics


เรียกดูข้อมูลรายงานสถิติ

ด้วยระบบรายงานผลสถิติในแง่มุมต่างๆ ที่ฝ่ายบุคคลจะต้องนำเสนอผู้บริหาร ที่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วน วิเคราะห์เหตุการณ์ได้จากข้อมูลที่มีการบันทึกอย่างต่อเนื่อง สามารถบันทึกรายงานออกมาเป็นเอกสารประเภทอื่นเช่น Microsoft Office, Adobe PDFBackground Checks

Background Checks


ตรวจสอบความเคลื่อนใหวภายในองค์กรได้ทันที

ด้วยระบบแจ้งเตือนทางอีเมล์ และระบบ online human resource management ทำให้คุณเข้าถึงข้อมูลต่างๆด้านระบบบริหารจัดการข้อมูลพนักงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถวางแผนงานได้จากข้อมูลLeave Management

Leave Management


ระบบจัดการการลากิจ ลาป่วย ลักพักร้อน มีที่นี่

ฝ่าย HR สามารถเข้าไปจัดการ ตั้งค่าสิทธิ์ในการได้รับสวัสดิการการลาต่างๆ ตามอายุงานของพนักงานแต่ละคนได้ตาเงื่อนไข พนักงานสามารถเข้ามาลงชื่อเพื่อขอลางานตามสวัสดิการที่ได้รับ พร้องด้วยระบบสรุปข้อมูลการลาที่ใช้ง่ายService Request

Service Request


รองรับการขอใช้บริการจากพนักงาน

พนักงานสามารถร้องขอบริการเพิ่มเติม ซึ่งจะมีประโยชน์มากในการที่จะทราบว่าองค์กรต้องการ บริการเพิ่มเติมแบบใดบ้าง หรือเราเตรียมบริการไว้ให้พนักงานเพียงพอหรือไม่Resource Requisition

Resource Requisition


ระบบเก็บข้อมูลบุคคล ตำแหน่งงานว่าง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลทราบได้ทันทีว่าบริษัทต้องการ หรือขาดบุคคลากรในส่วนใหนบ้าง ข้อมูลเหล่านี้สามารถถูกนำมาใช้ในการหาพนักงาน ที่ตรงความต้องการInterview Schedule

Interview Schedule


ระบบจัดการตารางนัดหมายสัมภาษณ์งาน

ด้วยฟังก์ชั่นการทำงานอีกอย่างที่ขาดไม่ได้ของระบบการทำงาน การนัดสัมภาษณ์งาน พร้อมตารางนัดหมาย เก็บข้อมูลผู้สมัครไว้เป็นข้อมูลในการนำกลับมาพิจารณา


สนใจบริการระบบ HRM (ระบบบริหารงานบุคคล)
Know More..

HRM ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ที่จะมีช่วยงานฝ่ายบุคคลขององค์กรให้ได้รับความสดวก จัดการข้อมูลบุคคลได้อย่าง่ายดาย

cwp_bar_icon:
cwp_meta_box_check: No
cwp_image_link: image
option_overall_score: 0
cwp_rev_product_name:
cwp_rev_price:
cwp_product_affiliate_text:
cwp_product_affiliate_link:
cwp_product_affiliate_text2:
cwp_product_affiliate_link2:
option_1_content:
option_1_grade:
option_2_content:
option_2_grade:
option_3_content:
option_3_grade:
option_4_content:
option_4_grade:
option_5_content:
option_5_grade:
cwp_rev_product_image:
cwp_option_1_pro:
cwp_option_1_cons:
cwp_option_2_pro:
cwp_option_2_cons:
cwp_option_3_pro:
cwp_option_3_cons:
cwp_option_4_pro:
cwp_option_4_cons:
cwp_option_5_pro:
cwp_option_5_cons:
fp_timestamp: 1447642800
post_settings: s:455:"s:446:"s:437:"s:428:"s:419:"s:410:"s:401:"s:392:"s:383:"s:374:"s:365:"a:9:{s:7:"post_id";i:761;s:15:"fp_publish_this";s:2:"on";s:16:"fp_schedule_this";s:3:"yes";s:11:"fp_datetime";s:16:"2015/11/16 10:00";s:18:"fp_timezone_offset";s:4:"-420";s:8:"msg_body";s:58:"{POST_TITLE}ดูเพิ่มเติม {POST_URL}";s:15:"fp_featured_img";s:8:"featured";s:16:"fp_post_img_text";s:0:"";s:5:"pages";a:1:{i:0;s:15:"154397307973361";}}";";";";";";";";";";";

Price: THB30,000.00

Loading Updating cart...