30Jul/16
Screenshot from 2016-07-30 13-49-55 Cropped

swagger-ui ปรับระบบการทำเอกสาร RESTful API ให้เข้าใจง่าย

บทความนี้เราขอแนะนำการใช้งาน swagger-ui ซึ่งในการทำเอกสารสำหรับ Restful API ที่น่าใช้งานพร้อมทั้งสามารถทำการทดสอบผลการทำงานของ API ได้ โดยที่เราไม่ต้องทำหน้า UI สำหรับเอกสารของ API ขึ้นมาเองทั้งหมด