28Feb/16
cargo-906193_1280 Cropped

เทคนิค Lazy Load ช่วยลด request ช่วยให้วเ็บไซต์โหลดเร็วขึ้น

เราลองใช้งานจริงสำหรับการทำ Lazy Load กับ wordpress website พบว่าสามารถทำให้การ request content media ประภาพรูปภาพ ให้แสดงเฉพาะที่จำเป็นช่วยให้เว็บไซต์โหลดได้เร็วขึ้นมาก