cargo-906193_1280 Cropped

หัวข้อนี้มขอเสนอคะแนน page speed ที่เพิ่มขึ้นหลังจากที่ได้ทำการปรับ speed website ที่สร้างจาก wordpress 

 

ปรับความเร็วเว็บไซต์ ช่วยให้เว็บของคุณเป็นมิตร Google Search

บทความนี้ขอนอกเรื่องนิกหน่อยนะครับ จะไม่เกี่ยวกับการให้ข้อมูลความรู้ แต่เป็นการแสดงว่าเราสามารถปรับจูน website ที่สร้างจาก WordPress ให้มีความเร็วได้ขึ้นจริง

มาดูคะแนน ก่อนการปรับ

ทำการทดสอบด้วย google page speed test ตากภาพจะเห็นว่าได้คะแนนต่ำมากถึงขั้น low เลย

Screenshot from 2018-05-20 00:22:39Screenshot from 2018-05-20 00:22:56

มาดูต่อจากตัวทดสอบอื่นๆ

Screenshot from 2018-05-19 23:27:51Screenshot from 2018-05-19 23:28:22
Screenshot from 2018-05-19 23:28:44

ปรับอะไรไปบ้าง

  • ตรวจสอบว่ามีการเปิด gzip compression หรือยัง
  • ตั้งค่า .htaccess เรื่องการทำ cache
  • ติดตั้ง cache plugin
  • ติดตั้ง js css optimization plugin
  • ติดตั้ง image compression plugin

ดูลคะแนนจากการปรับเว็บไซต์ optimiation

ผลจากการดำเนินการได้คะแนนเป็นที่น่าพอใจ

 Screenshot from 2018-05-19 22:36:47 Screenshot from 2018-05-19 22:37:19
 Screenshot from 2018-05-24 09:18:18 Screenshot from 2018-05-24 09:18:35
Screenshot from 2018-05-24 09:18:54